1. Úvodní ustanovení

 1. Tieto Podmienky používania (obchodné podmienky) upravujú vzťahy medzi Parfemy Centrum ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.parfemycentrum.sk a kupujúcim, ktorý s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu. Tieto podmienky rovnako stanovujú všeobecné podmienky, zásady a metódy predaja vykonávaného Parfemy Centrum so sídlom a špecifikujú pravidlá a podmienky poskytovania bezplatných služieb Parfemy Centrum prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 2. K zákazníkom pristupuje predávajúci jednotne a poskytuje im rovnaké výhody, či už sú spotrebiteľmi alebo nie. Preto sa na všetkých zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.
 3. Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu.
 2. V prípade kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku je objednávka urobená odoslaním do internetového obchodu ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 7 dní a predávajúci potvrdí jej prijatie e-mailom. Kúpna zmluva je uzavretá po prijatí ponuky predávajúcim formou odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom.
 3. Prodávajúci dodáva zákazníkom tovar len v množstve obvyklom pre spotrebu domácnosti. V konkrétnych prípadoch (hlavne pri zľavách alebo výpredajoch) je predávajúci oprávnený určiť maximálne množstvo, ktoré je možné zákazníkovi dodávať.
 4. Objednávka je v internetovom obchode odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Znenie obchodných podmienok spolu s údajmi z objednávky je archivované po dobu 6 rokov. Ak v objednávke zadáte nesprávne údaje, máte možnosť ich opravy prostredníctvom objednávkového formulára.

3. Odstúpenie bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ je zákonom oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez internet alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.
 2. Ak chce zákazník toto právo využiť, musí byť predávajúcemu v stanovenej lehote oznámeno jeho rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najpohodlnejšou možnosťou je kontaktovať predajcu na adrese info@parfemycentrum.sk. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je prejsť na stránku produktu, požiadať o bezplatnú konzultáciu, počkať na zavolanie a vyhlásiť odmietnutie produktu.
 3. Odstúpi-li zákazník od zmluvy, vráti mu predávajúci kúpnu cenu tovaru. Zákazník má ďalej právo na náhradu nákladov na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia tovaru. Predávajúci vráti uvedené finančné prostriedky neodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. V súlade so zákonom je však možné počkať na vrátenie tovaru predávajúcemu. Platba bude vykonaná rovnakým platobným prostriedkom ako pri platbe kúpnej ceny zákazníkom, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 4. Tovar je nutné zaslať na adresu, ktorú Vám uviedol náš poradca. Ak predávajúci v súvislosti s uzatvorením zmluvy zašle kupujúcemu bezplatne ďalší tovar („darček“), je tento darček rovnako predmetom vrátenia. V prípade, že kupujúci nezaslal predávajúcemu darček spolu s tovarom, má predávajúci právo odložiť vrátenie kúpnej ceny tovaru kupujúcemu až do doby vrátenia darčeka. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v tomto prípade zákazník.
 5. Prodávajúci si dovoluje upozorniť, že zákazník podľa zákona zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nevyhnutné k oboznámeniu sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napríklad použije-li zákazník parfém aj potom, čo ho už raz vyskúšal). Ďalej, že zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy u tovaru vyrobeného podľa špeciálnych požiadaviek alebo tovaru prispôsobeného osobným potrebám (napríklad v prípade gravírovaného obalu) a u tovaru, ktorý bol vyňatý z uzavretého obalu a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napríklad pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou). Ďalej predávajúci upozorňuje, že nie je možné odstúpiť od zmluvy o službe darčekového alebo ekologického balenia, keďže je tovar už zabalenyý a služba tým pádom poskytnutá (k poskytnutiu služby darčekového alebo ekologického balenia pristupuje predávajúci bezodkladne po urobení objednávky, ak si zákazník v objednávke túto službu zvolí).

4. Reklamácie

 1. Ak má tovar pri dodaní vadu, predávajúci sa môže so zákazníkom dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej je zákazník oprávnený požadovať odstránenie vady prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie vady bolo pre predávajúceho nemožné alebo neprijateľné, je zákazník oprávnený požadovať zľavu z kúpnej ceny, a ak ide zároveň o významnú vadu, môže aj odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva má zákazník aj v prípade, že sa uvedená vada prejaví neskôr.
 2. Za vady tovaru zodpovedá predávajúci, ak sa prejavia do dvoch rokov od dodania tovaru alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovaru.
 3. Za vadné sa považuje predovšetkým tovar, ktorý nemá bežné alebo prezentované vlastnosti, neslúži svojmu účelu, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov alebo nebol dodaný v dohodnutom množstve. Predávajúci upozorňuje, že zvýšená citlivosť alebo prípad alergické reakcie na dodaný tovar nemožno samu o sebe považovať za vadu tovaru. Rovnako za vadu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a iných bezodplatných plneniach, ktoré poskytuje predávajúci nad rámec Vašej objednávky. Obrázky tovaru v internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
 4. Všetky otázky týkajúce sa reklamácií môžete smerovať na info@parfemycentrum.sk. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je prejsť na stránku produktu, požiadať o bezplatnú konzultáciu, počkať na zavolanie a vyhlásiť odmietnutie produktu. Reklamovaný tovar je nutné zaslať na adresu uvedenú nášm poradcom spolu s vyplneným reklamačným formulárom. V prípade vyplnenia formulára bez asistencie personálu je nutné označiť vadu tovaru alebo ako sa vada prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.
 5. O priebehu reklamácie, predovšetkým o jej prijatí, vybavení alebo zamietnutí bude predávajúci informovať zákazníka prostredníctvom e-mailových alebo textových správ, alebo telefonicky.
 6. O reklamácii rozhodne predávajúci bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady nebude trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade je zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Na dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby zákazník poskytol potrebnú súčinnosť.
 7. Kupujúcemu je vždy odporúčané pred vrátením kontaktovať predávajúceho a overiť, či predávajúci vrátenie pre danú reklamáciu požaduje.

5. Spôsob platby a doručenie

 1. Spôsob platby a doručenia je možné vybrať z ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky bude zákazníka vždy upozornený na zvolený spôsob platby a doručenia a na s tým spojené náklady.
 2. Aktuálne ponúkané spôsoby platby a doručenia spolu s ich cenami je možné nájsť tu.
 3. Uvedené dodacie lehoty sú len informatívneho charakteru a vychádzajú z predpokladaných dodacích lehôt dopravcov.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť doručenie tovaru v vybraných prípadoch zdarma.

6. Ďalšie informácie

 1. Prodávajúci poskytuje zákazníkom rôzne zľavy a darčekové alebo iné poukážky. Ich využitie sa riadi pravidlami, o ktorých je zákazník v každom jednotlivom prípade predajca informovaný. Ak nie je stanovené inak, každú zľavu alebo darčekovú poukážku možno využiť len jednorazovo, a na jedným nákupom možno použiť len jednu poukážku rovnakého druhu. Ak je hodnota darčekovej poukážky vyššia ako hodnota celého nákupu, rozdiel sa na novú poukážku neprevádza, a nevyčerpaná suma sa nevráti späť.
 2. V súvislosti s vykonaným nákupom môže byť zákazníkovi odoslaný dotazník na hodnotenie od tretích strán. Zákazník sa tak môže podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými.

7. Zasielanie vzoriek

 1. Vybraným zákazníkom ponúka predajca službu Parfemy Centrum Try&Buy a službu Zasielanie vzoriek zdarma. Predajca si vyhradzuje právo ponúknuť zákazníkom možnosť nechať si bezplatne zaslať za účelom vyskúšania produktov ponúkaných v internetovom obchode zásielku obsahujúcu vzorky vôní a ďalších kozmetických prípravkov podľa aktuálnej ponuky internetového obchodu.
 2. Výber vzoriek je obmedzený skladovými zásobami a aktuálnou ponukou internetového obchodu pre službu Parfemy Centrum Try&Buy.
 3. Služba Try&Buy a služba Zasielanie vzoriek zdarma má za účel informovať zákazníka o ponuke internetového obchodu a nejedná sa o určenie kvality alebo vyhotovenia podľa dohodnutého vzorku. Služba Try&Buy a služba zasielanie vzoriek zdarma je bezplatná služba reklamného charakteru a nepredstavuje plnenie z kúpnej zmluvy. Akýkoľvek nesúlad v zaslanom vzorku tak nezakladá práva z vadného plnenia.
 4. Zákazník môže byť kontaktovaný za účelom overenia spokojnosti s ním vybraným produktom a požiadavkou o zaslanie produktu dáva súhlas k možnému kontaktovaniu.

8. Zhoda so Smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR)

 1. Poskytnutím svojich osobných údajov počas procesu nákupu zákazník výslovne uděluje súhlas so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Parfemy Centrum v súlade s ustanoveniami Smernice o ochrane osobných údajov (GDPR). Tento súhlas je poskytnutý s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi predajcom a zákazníkom, umožňujúc vykonávanie telefónnych hovorov na objasnenie detailov týkajúcich sa objednávok a poskytovanie ďalších informácií o zakúpených produktoch. Zákazník uznáva a súhlasí s tým, že spoločnosť Parfemy Centrum môže využiť jeho osobné údaje s cieľom zlepšiť kvalitu služieb a zabezpečiť spokojný nákupný zážitok.
 2. Zákazník uznáva a súhlasí s tým, že bez tohto výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so Smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR) nemôže vykonať nákup v našom internetovom obchode, pretože komunikácia na objasnenie detailov týkajúcich sa objednávok a poskytovanie ďalších informácií o zakúpených produktoch závisí na takomto súhlase.

9. Všeobecné informácie

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predajca povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 2. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzatvorenia kúpnej zmluvy, prípadne do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím k jeho zvolenému druhu platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, prípadne predávajúci neprodĺžene zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkov preplatok kúpnej ceny.
 4. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v e-maile o expedícii objednávky. Ak však žiadate o zaslanie daňového dokladu aj v listinnej podobe, napíšte nám správu a daňový doklad Vám zašleme spolu so tovarom.
 5. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob.

Datum poslední aktualizace: 19.12.2023